حدیـث روز:
امام مهدى عج: من بقيّة اللّه (باقيمانده حجّت هاى خدا) در زمينم و از دشمنان او انتقام مى گيرم. / ميزان الحكمة: ح 12
 در خانه مولا نيست، يك خاطر شاد امشبآن قامت همچون سرو، از پاى فتاد امشببر فرق سر عالم، خاك غم و ماتم ريختاز ضربت‏شمشير فرزند…
در هجرت عشق بانگ شبون بلنداست و گویی این همه ناله را پاسخی نیست. زمینیان در ماتمند و آسمانیان چشم انتظار و علی چون همیشه…
دانی زچه رو دیده ما میگرید / در ماتم شاه اولیا می گرید تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست / عیسی به فلک از…
ای کاش می شد با تو قرآن سر بگیرم در آسمانی نگاهت پر بگیرم ای کاش می شد امشب ای قرآن ناطق دست شما را…
دیدن روی تو بر دیده جلا می بخشد قدم یار به هر خانه صفا می بخشد بدتر از درد جدایی به خدا دردی نیست خاک…