حدیـث روز:
امام صادق علیه السلام: صاحب اين امر (امامت) را غيبتى است، پس بايد كه بنده (در زمان غيبت) از خدا بترسد و به دين خويش چنگ آوي

فرهنگی و اجتماعی

مطالبات رهبری در حوزه قرآن کریم در سال 1389 فعالیت‌های قرآنی در دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما با این وجود مقام معظم…
مطالبات رهبری در حوزه قرآن کریم در سال 1387 فعالیت‌های قرآنی در دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما با این وجود مقام معظم…
مطالبات رهبری در حوزه قرآن کریم در سال 1390 فعالیت‌های قرآنی در دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما با این وجود مقام معظم…
15 مطالبه مقام معظم رهبری در حوزه قرآن کریم مطالبه مقام معظم رهبری در حوزه قرآن کریم در سلسله مطالبی با عنوان «مطالبات قرآنی مقام…
مطالبات رهبری در حوزه قرآن کریم در سال 1388 فعالیت‌های قرآنی در دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما با این وجود مقام معظم…