حدیـث روز:
امام حسین (ع) فرمودند:    فرزندم خلاصة‌ انبیاء و عصاره اولیاء و ثمره اوصیای کریم است. / منبع : کشف الغمه ج 3 ص 312
::::::::::::::: بسم الله الرحمن الرحیم ::::::::::::::: موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان (عج) در جهت ترویج فرهنگ مهدوی و هماهنگی بین هادیان فرهنگی و برقراری…