حدیـث روز:
امام حسین (ع) فرمودند:    فرزندم خلاصة‌ انبیاء و عصاره اولیاء و ثمره اوصیای کریم است. / منبع : کشف الغمه ج 3 ص 312

             

 
 
 • Emam-Zaman-13
 • EntezarMahdavi9-6
 • Image-Mahdavi-12
 • Image-Mahdavi-14
 • Image-Mahdavi-16
 • Image-Mahdavi-17
 • Image-Mahdavi-3
 • Image-Mahdavi-4
 • Image-Mahdavi-5
 • emam- zaman(1)
 • emam- zaman(10)
 • emam- zaman(11)
 • emam- zaman(12)
 • emam- zaman(2)
 • emam- zaman(3)
 • emam- zaman(4)
 • emam- zaman(5)
 • emam- zaman(6)
 • emam- zaman(7)
 • emam- zaman(8)
 • emam- zaman(9)
 • emam-mahdi-1
 • emam-mahdi-11
 • emam-mahdi-12
 • emam-mahdi-14
 • emam-mahdi-2
 • emam-mahdi-3
 • emam-mahdi-4
 • emam-mahdi-5
 • emam-mahdi-6
 • emam-mahdi-7
 • emam-mahdi-8
 • images-emam-zaman-10
 • images-emam-zaman-11
 • images-emam-zaman-12
 • images-emam-zaman-13
 • images-emam-zaman-14
 • images-emam-zaman-15
 • images-emam-zaman-16
 • images-emam-zaman-17
 • images-emam-zaman-18
 • images-emam-zaman-2
 • images-emam-zaman-3
 • images-emam-zaman-4
 • images-emam-zaman-6
 • images-emam-zaman-7
 • images-emam-zaman-8
 • images-emam-zaman-9
 • mahdi-etudfrance.ir-29
 • mahdi-etudfrance.ir-30
 • mahdi-etudfrance.ir-63
 • mahdi-etudfrance.ir-66
 • mahdi-etudfrance.ir-95
 • mahdi-etudfrance.ir_